• The course is entitled Text Analysis. This course is intended for both full-time and part-time students. The subject will cover a variety of tasks related to different text analtses.
  • Įsisavinti pagrindines gretinamosios kalbotyros sąvokas ir kryptis, plėtoti kalbų gretinimo gebėjimus gretinant skirtingas kalbas.
  • alykas skirtas Anglų filologijos ir užsienio kalbos studijų programos studentams. Išklausę šį kursą, studentai žinos vertimo rūšių ir proceso principus ir ypatumus bei savarankiškai taikys vertimo teorijos žinias verčiant tekstus raštu; suvoks įvairių žanrų tekstų vertimo problemas ir gebės analizuoti mokslinio, publicistinio ir grožinio teksto vertimo skirtumus, išmanys originalo teksto ir vertimo teksto (leksinės, gramatinės, stilistinės, teksto struktūros) ypatumus, mokės interpretuoti ir juos lyginti, gebės taikyti tinkamą vertimo strategiją; versdami ir lygindami skirtingų kalbų ir kultūrų tekstus plėtos tarpkultūrinės kompetencijos ir tarpininkavimo gebėjimus; pasinaudodami informacinėmis technologijomis gebės rasti informaciją popieriniuose ir elektroniniuose žodynuose, tekstynuose ir terminų duomenų bazėse; mokysis planuoti laiką rengdami individulius namų darbus, atsiskaitymo užduotį ir rengdamiesi egzaminui.
  • Dalykas skirtas - plėtoti tarpkultūrinės komunikacijos žinias ir gebėjimus registruoti, suprasti ir analizuoti tarpkultūrinius panašumus ir skirtumus, modeliuoti savo kalbinę ir nekalbinę elgseną tarpkultūriniam bendravimui.
  • Dabartinių kultūros pokyčių, jų esmės, žmogaus vietos kultūros pasaulyje apmąstymo problemos tiesiogiai siejasi su vyraujančiomis istorinėmis dabarties tendencijomis, ekonominiais, socialiniais ir pasaulėžiūriniais procesais
    Čia

  • Grupinės konsultacijos. Baigę šį kursą magistrantai suvoks gretinamojo pobūdžio lingvistinio tyrimo ypatybes; gebės apibūdinti savo tyrimo objektą ir tikslą, įžvelgti ir apibūdinti tyrimo problematiką, pritaikyti ir pagrįsti tyrimo metodus.
  • Grupinės konsultacijos. Dalykas skirtas pasirengimui parašyti magistro darbą, susijusį su kalbų gretinimu.
  • Grupinės konsultacijos, skirtos savarankiškoms užduotims (atvejo analizė, ŠA tipų pristatymas)atlikti. Studijų dalykas skirtas tapkultūrinės komunikacijos įgūdžių plėtojimui. Siekiama įsisavinti šnekos aktų teoriją ir plėtoti tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus analizuojant kalbinę elgseną tarpkultūrinės komunikacijos aspektu.
  • Skiriama Gretinamosios kalbotyros magistro studijų programos magistrantų grupinėms konsultacijoms